Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije

Oceni ta prispevek
(0 glasov)

Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije je bil ustanovljen na podlagi treh zakonov (Zakon o Javnem jamstvenem, preživninskem in invalidskem skladu RS, Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov ter Zakon o javnih skladih).

 

Sklad, s sedežem na Dunajski cesti 21 v Ljubljani, zbira namenska sredstva iz plačil delodajalcev zaradi neizpolnjevanja predpisane kvote, sredstva pokojninskega in invalidskega zavarovanja za pospeševanje zaposlovanja delovnih invalidov, namenski prihodki državnega proračuna iz naslova plačanih glob za prekrške in za odvzeto premoženjsko korist ter proračunska sredstva za subvencioniranje plač invalidov.

Invalidski sklad tako odloča o pravicah iz zaposlovanja invalidov (subvencioniranje plač invalidov, stroških prilagoditve delovnega mesta, storitve v podpornem zaposlovanju in druge finančne vzpodbude-nagrada za preseganje kvote ter oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje). Zadolžen je tudi za izvajanje nadzora kvotnega sistema.

 Vir: MDDSZ in http://www.jpi-sklad.si/skladi/invalidski-sklad/pravice/